ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staatsbürger

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staatsbürger-, *staatsbürger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา staatsbürger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *staatsbürger*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss, open!Öffnet, Staatsbürgerin! 
Citizen, in the name of the law, open!Staatsbürgerin, im Namen des Gesetzes, öffnen! 
His face arouses trust among citizens.Der Polizist erregt mit dem Gesicht Vertrauen beim Staatsbürger
A citizen will trust a guy like you.Dem vertraut ein Staatsbürger
I've spent most of my life trying to become a citizen of some country.Den größten Teil meines Lebens wollte ich Staatsbürger eines Landes werden. 
I was a citizen, a patriot.Ich war Staatsbürger, ein Patriot. 
- As mayor of Fractured Jaw I hereby exercise my civil rights and prerogatives and I appoint you a citizen of the United States of America and I make you sheriff of Fractured Jaw.- Kraft meines Amtes... als Bürgermeister ernenne ich Sie hiermit... zum Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika... 
Are all of you citizens?Besitzen Sie die Staatsbürgerschaft? 
Women will never appreciate the civic virtues. Happily.Frauen werden wohl niemals gute Staatsbürger
Loss of Nationality Act:Verlust der Staatsbürgerschaft: 
Any American knowingly aiding the armed forces of a foreign country can be deprived of their citizenship.Jeder Amerikaner, der bewusst... einer feindlichen Armee hilft, kann der Staatsbürgerschaft verlustig werden. 
And another point, if there is a Loss of Nationality Act it must apply only in wartime.Außerdem, wenn es ein Gesetz zum Verlust der Staatsbürgerschaft gibt... dann gilt es nur in Kriegszeiten. 
Then don't you have to admit, anyone would have a difficult time taking my citizenship on grounds like these?Müssen Sie dann nicht zugeben, dass es schwierig wird... mir aus diesen Gründen meine Staatsbürgerschaft abzuerkennen? 
And if you like it, and want to, you can become an American citizen.Und wenn es dir gefällt, wirst du amerikanische Staatsbürgerin. 
- Peter Ericson, American citizen.- Peter Ericson, US-Staatsbürger
I'm an American citizen, this is madness.Ich bin ein amerikanischer Staatsbürger
Did you seriously imagine you could dispose of two British subjects as though they were sacks of potatoes without anybody starting an inquiry?Zwei britische Staatsbürger kann man nicht einfach verschwinden lassen. 
-Civic Instruction.- Staatsbürgerkunde. 
If she was married to an American citizen... she could get into the States without any trouble.Wenn sie mit einem U.S. -Staatsbürger verheiratet wäre... könnte sie problemlos in die USA einreisen. 
Uh, Hudson, you are an American citizen, aren't you?Hudson, sie haben doch die U.S. -Staatsbürgerschaft, oder? 
She's married to an American citizen.Sie ist mit einem amerikanischen Staatsbürger verheiratet. 
He is an American citizen and I cannot take the responsibility.Er ist amerikanischer Staatsbürger, ich übernehme keine Verantwortung. 
I had to give up my citizenship so the Germans would take me.Die Staatsbürgerschaft für die Deutschen aufgeben. 
British subject.Britischer Staatsbürger
British subject.Britischer Staatsbürger
British subject.Britischer Staatsbürger
British subject.Britischer Staatsbürger
All Japanese citizens.Diese Wissenschaftler sind japanische Staatsbürger
You're a Russian national? Huh?Sie sind russischer Staatsbürger
These girls are now German citizens whether you like it or not.Diese Mädchen sind jetzt deutsche Staatsbürger, ob es Ihnen passt oder nicht. 
We have just abducted Walter A. Phelan, the American magnate.Führer der Revolutionären Volksfront. Wir haben eine Geisel. Walter A. Phelan, amerikanischer Staatsbürger
Remind them you're an American citizen.Erinnern Sie sie daran, dass Sie amerikanischer Staatsbürger sind. 
I'm an American citizen, I protest against being held like this.Ich bin amerikanischer Staatsbürger
I'm a Swedish citizen, going to Hermosillo to get a train to the U.S.Ich bin schwedischer Staatsbürger
You're a citizen, and I'm your District Attorney. Don't forget that.Sie sind ein Staatsbürger und ich bin Ihr erster Anwalt, vergessen Sie das nicht! 
And I would defend you, as I would any other citizen. lf necessary.Aber ich habe nicht nur anzuklagen, sondern es ist auch meine Pflicht, jeden Staatsbürger wie Sie zu verteidigen. Wenn nötig. 
Issued in America.Amerikanischer Staatsbürger
I am Joseph J Blodgett, United States Government State Department, and I am here on an emergency mission concerning an American citizen.Ich heiße Joseph J. Blodgett und stehe im Dienste des amerikanischen Außenministeriums. Ich bin hier in einer Sondermission wegen eines amerikanischen Staatsbürgers. Dies zu Ihrer Kenntnis. 
Stated his determination to revoke American citizenship and turn classified data over to the Russians.Gesteht seine Entschlossenheit, seine Staatsbürgerschaft aufzugeben und den Russen geheime Informationen zu liefern. 
You a citizen, Anton?Sind Sie Staatsbürger
I cannot be citizen.Ich könnte nicht Staatsbürger sein. 
He'll get extradited to his own country.Barella ist amerikanischer Staatsbürger
As an adult citizen, you should have understood the need to interrogate you.Als erwachsener Mensch und Staatsbürger sehen Sie die Notwendigkeit Ihrer Vernehmung inzwischen wohl ein. 
Yeah, dual citizenship. He's engaged to an Israeli girl.Er ist mit einer Israeli verlobt und hat die doppelte Staatsbürgerschaft. 
Mr. Brimmer had become an American citizen and a good one, but during the Great War that didn't mean much, not when people found out where we came from.Mr. Brimmer wurde amerikanischer Staatsbürger, und ein guter, doch während des großen Kriegs hatte das keine Bedeutung, nicht, als die Leute herausfanden, woher wir kamen. 
- I'm a French citizen.- Französischer Staatsbürger
I don't have any money left!Ich erkenne mir die Staatsbürgerschaft ab! - Ich hab keinen Sou mehr, ich bin pleite! 
Civics, B. English, B."Staatsbürgerkunde: 2. Englisch: 2." 
I am an Austrian citizen with a valid passport.Ich bin österreichische Staatsbürgerin. 
Upright we stand, chest out, back straight.Wir stehen aufrecht, Brust raus, Rücken steif, wir sind deutsche Staatsbürger

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger {m}; Staatsbürger {m} | Bürger {pl}; Staatsbürger {pl}citizen | citizens [Add to Longdo]
Pflicht {f} | Pflichten {pl} | eine Pflicht tun | staatsbürgerliche Pflichtenduty; obligation | duties | to do one's duty | civic duties; duties as citizen [Add to Longdo]
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft {f} | doppelte Staatsangehörigkeit {f}; doppelte Staatsbürgerschaft {f}citizenship | dual citizenship [Add to Longdo]
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft {f}nationality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Staatsbürger /ʃtaːtsbɵrgr/ 
   citizen; citizens

Are you satisfied with the result?


Discussions