ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieblingsbeschäftigung

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieblingsbeschäftigung-, *lieblingsbeschäftigung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lieblingsbeschäftigung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lieblingsbeschäftigung*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My favorite pastime, as you can see, is filching loving cups.Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Pokale sammeln. 
One of his favourite pastimes was impaling the people who made him angry on stakes and hanging them from the tower as a warning to the people in the valley.- Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war das Pfählen von Leuten, die seinen Zorn provoziert hatten und sie vom Turm hängen zu lassen als Warnung für die Menschen im Tal. 
Don't go getting yourself plastered.Besoffen sein ist seine Lieblingsbeschäftigung
I, with my usual good luck, got thrown in a damp cell to await execution - my favourite pastime.Ich musste in einer feuchten Zelle auf die Hinrichtung warten. Meine Lieblingsbeschäftigung
That's his favorite sport.Das ist seine Lieblingsbeschäftigung
Okay, time for Hajeck's favorite pastime.Es wird Zeit für Hajecks Lieblingsbeschäftigung
Sailing's my favorite thing. Love it. Love it.Segeln ist meine Lieblingsbeschäftigung
"Her favorite pastimes were riding her horse"Ihre Lieblingsbeschäftigungen waren, mit ihrem Pferd zu reiten" 
Pendroza wants peace, and he's willing to pay for lt.Meine Lieblingsbeschäftigung
- This is my idea of a good time.- Das ist meine Lieblingsbeschäftigung
It's my favorite thing - to sleep.Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung
But what Jimmy really loved to do... what he really loved to do was steal.Aber Klauen war seine Lieblingsbeschäftigung
Lifting fingerprints... my favorite and yours...Meine Lieblingsbeschäftigung. Deine auch, oder? 
It's their favorite thing to do.Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung
Afterward, if you like, you can stop by my quarters and I can show you my favorite thing in the universe.Danach könnten Sie bei mir vorbeikommen. Dann zeige ich Ihnen meine lieblingsbeschäftigung
Next to his work and his family shooting the rapids is his favorite activity.Neben seiner Arbeit und seiner Familie ist seine Lieblingsbeschäftigung "das Rasen durch die Stromschnellen". 
It's what I had with Barry. That's a reason I left.Das war Barrys Lieblingsbeschäftigung
And to add insult to serious injury, I've totally given up smoking, my favorite thing.Aber das Ärgste ist... ich habe das Rauchen aufgegeben, meine Lieblingsbeschäftigung
It's hard to believe a- a- a civilization whose favorite pastime is cheering while innocent people fight each other.Kaum zu glauben - eine Zivilisation, deren Lieblingsbeschäftigung es ist, zu jubeln, während Unschuldige kämpfen. 
We'll go to fiorello's for dinner, get in the mood.Wir gehen essen, kommen in Stimmung. Essen und Sex, deine Lieblingsbeschäftigungen. 
Dog walking's not your favourite thing to do, Carrie.Mit dem Hund Gassi gehen ist nicht deine Lieblingsbeschäftigung
Yeah, it wasn't my favorite part either.Ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung
You know what his favorite thing is next to whacking his weasel?- Weißt du, was neben dem "Abschütteln" seine Lieblingsbeschäftigung ist? 
Okay, besides eating, what's your favorite thing to do?Okay, abgesehen vom Essen, was ist deine Lieblingsbeschäftigung
The pre-dinner Whopper was my favorite part of the day, but now that I don't have to hide it from Carrie, it's just a gross, disgusting habit.Den Vorspeisen-Whopper zu essen, war meine Lieblingsbeschäftigung. Aber jetzt, wo ich es nicht mehr vor Carrie verheimlichen muss, ist es ekelhaftes Zeug. 
"Invite your child on favorite activities, "and re-establish familiar bonds.""Laden Sie lhr Kind zu seiner Lieblingsbeschäftigung ein, so stärken Sie Familienbande wieder." 
Rory and Marty, they used to hang out all the time at Branford and watch Duck Soup.Rory und Martys Lieblingsbeschäftigung waren Marx-Brother-Filme. 
For a while going to the supermarket was my favorite pastime.Für eine Weile wurden Supermarktbesuche zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. 
My favorite pastime.Zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen... 
My favorite pastime.Zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen... 
Ironing jeans is her favourite thing in the world.Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung
Don't you know, john durst's favorite sport is defloweringDu weißt doch, John. Dursts Lieblingsbeschäftigung ist die Entjungferung. 
I can't sleep, I can't drink and I can't shag, and they are three of my favourite things.Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht trinken und ich kann nicht vögeln, und das sind drei meiner Lieblingsbeschäftigungen. 
Who doesn't enjoy a day watching Earl White do his thing?Wer würde es sich nehmen lassen, Earl White bei seiner Lieblingsbeschäftigung zuzusehen? 
And it is my favorite thing in the world.Und das ist meine Lieblingsbeschäftigung
Talking isn't what we do best anyway.Reden ist ohnehin nicht unsere Lieblingsbeschäftigung
I always thought that was one of your favorite things.Ich dachte immer das sei eine deiner Lieblingsbeschäftigungen. 
Gentlemen, may I introduce you to golf?Monsieurs! Darf ich Ihnen meine Lieblingsbeschäftigung vorstellen? Golf! 
Basically, I have to write a few papers and spend time doing what I love doing most... taking photographslm Grunde muss ich ein paar Hausarbeiten schreiben und Zeit mit meiner Lieblingsbeschäftigung verbringen: Fotografieren. 
Colluding about me is her favorite pastime.Über mich zu konspirieren ist ihre Lieblingsbeschäftigung
I've ruined your favorite thing!Ich habe deine Lieblingsbeschäftigung ruiniert! 
My favorite trick in those days... was stealing Josemaría's dad's chocolates.Meine Lieblingsbeschäftigung in diesen Tagen war es, die Schokolade von Josemarías Vater zu stehlen. 
It was the best in the army.- Meine Lieblingsbeschäftigung in der Army. 
- Favourite occupation?- Deine Lieblingsbeschäftigung
It took me a couple of weeks but I finally found my favorite thing to do in the suburbs:Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich meine Lieblingsbeschäftigung in der Vorstadt gefunden hatte. 
What's your favorite hobby?Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung
And your file says that laser tag is a favorite activity.Und Ihrer Akte nach ist Laser Tag Ihre Lieblingsbeschäftigung
Three of my favorite things to do.Drei meiner Lieblingsbeschäftigungen. 
I don't have anything on you yet, but you are my new favorite hobby.Ich habe im Moment noch nichts gegen Sie, aber Sie sind jetzt meine neue Lieblingsbeschäftigung
His favorite thing is burning things down. Oh, wow.Seine Lieblingsbeschäftigung ist etwas abzufackeln. 

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

Are you satisfied with the result?


Discussions